نویسنده: 09125304535 ارسال نامه

وب سایت: http://09125304535.7gardoon.com

حک لیزری

حکی که بر روی تگ تجهیز انجام می شود حک به و سیله دستگاه لیزر می باشد . تگ تجهیز نیز در این واحد تولید می شود.

 |