نویسنده: 09125304535 ارسال نامه

وب سایت: http://09125304535.7gardoon.com

حکاکی پلاک به روش کوبشی

حکی که بر روی پلاک زده می شود حک کوبشی که می تواند عمقی را در فلز ایجاد کند ، این حک نه پاک می شود نه از بین می رود.
ایران حک ارائه دهنده خدمات لیزر و حک کوبشی را بر روی قطعات فلزی و تگ کابل

 |